022

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“

„Заслушай се“ участва като партньор в проекта Иновативни практики за хора с увреден слух, изпълняван от „Теза“.

В резултат на проекта бяха разработени редица образователни материали на жестов език за подготвяне на глухите хора да придобият умения и квалификация като социални асистенти на други хора с увреждания.