Партньори

С кои институции работим?

МОН за пилотно внедряване и пробиране на услуги за говор към текст в подкрепа на деца и младежи с увреден слух в масовото образование.

Фондацията е част от Консултативен съвет към МОН по теми свързани с жестовия език и пълноценното включване на глухите хора чрез иновативни методи за образование

Заслушай се е инициатор за създаването на работна група по жестов език към Обществения съвет към Комисията по взаимодействие между гражданите и парламента на република България. Целта на работната група е консултиране по проектозакони, свързани с признаването на българския жестов език.

Фондацията е в диалог с НАПОО за актуализирането на стандартите за жестовите преводачи. Целта е всички организации за и на хората с увреден слух да бъдем максимално въвлечени и да има пълна прозрачност в процеса на изготвяне на ефективни и модерни методики за преподаване на жестов език за бъдещите поколония от жестови преводачи, както и надграждането на уменията на малкото практикуващи жестови преводачи в страната.

Фондацията взима участие и в процеса на създаване на среда за конкурентноспособни социални услуги на българския пазар заедно с редица организации, вярващи във философията, че всъщност нуждите на целевите групи са водещото в правенето на социален бизнес.

С кои НПО си сътрудничим?

Млади хора, които искат да израстват професионално и вярват, че всичко зависи от тях самите тях

МОГА (Младежка Организация на глухите активисти)

Кампания “Ние мислим за своето бъдеще” по случай седмицата на глухите през 2018 година. Целта на кампанията е да се поощрят модели на поемане на отговорност от младите хора с увреждания. Кампанията се повежда от група млади глухи хора, които се борят за ефективна включваща социална политика и изкореняване на порочните практики на подпомогане. Вярата, че трябва да инвестираме усилия и знания в създаването на среда на социално-предприемачески дух сред самите хора с увреждания, в частност в случая сред глухите хора. Нужна е промяна на нагласи сред самите глухи хора за да можем да станем свидетели на самите тях да предоставят иновативни услуги в подкрепа на самите тях.

Съдействие на партньори като Телерик Академия за въвеждане на специалност “Дигитални науки” за специализираното училище за деца с увреден слух “Дечо Денев” и Академия

С кого си партнираме:

С.Е.Г.А. – ефективни начини за поощряване на гражданското самоосъзнаване сред хората от глухата общност чрез активно участие в програми на обмен. Партньорството с NAD & Gallaudet. Прекрасна възможност за реално случване на ефективни grassroot модели и в българската глуха общност. В момента тя е разделена повече от всякога, разкъсана между принципите на статуквото и промяната.

Образователни институции

Последната една година – сътрудничеството с Gallaudet University. Нов Български Университет.